WhatsApp İletişim : 0532 723 26 5631-12-2020         27

Mesleki Yeterlilik Şartı Hakkında Süreli Düzenleme

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde faaliyet göstermek üzere adlarına yetki belgesi düzenlenmiş olan firmalar, KTY' nin 40 ncı maddesinin otuz dördüncü fıkrasında öngörülen mesleki yeterlilik şartını sağlamak istemekte, ancak daha önce eğitim görenler içinde yapılacak sınavlar ertlenmiş olup, bu nedenle anılan mesleki yeterlilik belgelerine sahip olunamamakta ve bahse konu şartın yerine getirilmesinin zorunlu sebepler nedeniyle bu aşamada mümkün olamamaktadır. Ülkemizde yaşanan pandemi sürecinde özellikle yolcu taşımacılığı sektöründe ciddi bir daralma olmuş ve bu sürecin taşımacılarımızı olumsuz yönde etkilemiştir.

Mesleki yeterlilik şartının yerine getirilmemesi nedeniyle düzenlenen/düzenlenecek idari para cezaları nedeniyle taşımacılarımız zor durumda kalacak ve sonuç olarak da mağduriyetlere sebep olabilecektir. Söz konusu mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen; KTY'nin 40 ncı maddesinin otuzdördüncü fıkrasında belirtilen 30 günlük sürenin, mesleki yeterlilik belgesi alınamamasına ve mesleki yeterlilik şartı sağlanamamasına ilişkin yukarıda belirtilen sebeplerin ortadan kalkmasına müteakip ve Bakanlıkça yeniden bir karar verilinceye kadar uzatıldığı hususunu bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.

Duyuru metni için tıklayınız