OFTSO

İhracat

1-) Kimler ithalat yapabilir? 
Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi 
ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine 
istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat yapabilir. 
2-) Hangi tür ithalatlarda vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz? 
Aşağıda belirtilen türde ithalatlarda vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz: 
9 Özel anlaşmalara dayanan ithalatta, 
9 Kitap ve diğer yayınların ithalatında, 
9 Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde; 
 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığınca perakende satışına izin verilen malların 
ithalatında ve konuyla ilgili olarak ayrıntılı bilgiye Bakanlar Kurulu’nun 4458 Sayılı Gümrük 
Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararı (2009/15481, 37. madde)’ndan 
ulaşılabilir. 
http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/emevzuat/Sayfalar/bkk.aspx
3-) İthalatta herhangi bir kısıtlama var mıdır? 
Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının 
korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat 
hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir. 
(İthalat Rejimi Kararı-Madde.5) 
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=579&icerikID=683&dil=TR
4-) İthalat yapmak isteyen kişiler nereye başvurur? 
İthalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken 
belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar. 
5-)Geçici olarak yurda giren malların kesin ithali için hangi mercilere 
başvurmak gereklidir? 
Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren mallardan 
(ATA Karnesi kapsamında gelenler dahil); 
9 Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış malların bedelleri 
ödenmek suretiyle kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla) 
gümrük idarelerince sonuçlandırılır. 
9 Bunun dışındaki tüm kesin ithal başvuruları, biri asıl iki nüsha proforma 
fatura, maddelerin yurda girişi sırasında düzenlenen geçici gümrük 
beyannamesi ve Harçlar Kanunu uyarınca gerekli harcın yatırıldığını
gösteren makbuzun aslı ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na yapılır. 
Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri, başvuru sahibine ve ilgili gümrük 
idaresine bildirir. 
6-) İthalat bedelleri hangi para birimi cinsinden ve nasıl ödenir? 
İthalat bedelleri Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bu 
Karar’a ilişkin 2008/32-34 Sayılı Tebliğ ve Hazine Müsteşarlığı tarafından bunlara ek 
olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde ithalatçı ile ihracatçı arasındaki sözleşme 
ve uluslararası kurallar ile bankacılık teamüllerine göre bankalar aracılığıyla 
konvertibl döviz veya TL olarak ödenir. 7-) İthalatta uygulanan gümrük vergileri hakkındaki bilgilere nereden ulaşılır ? 
İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları, İthalat Rejimi Kararı’na ekli listelerde 
(Liste I, II, III, IV ,V, VI) belirtilmektedir. 
8-) İthalatta uygulanan gümrük vergileri nasıl hesaplanır ? 
İthal konusu eşyanın gümrük vergisi, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte 
yürürlükte olan gümrük tarifesine göre, eşyanın CIF kıymeti üzerinden hesaplanır. 
9-) İthalatta gümrük vergisi nereye ödenir? 
Gümrük vergisi, gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen 
bankalara Türk Lirası olarak ödenir. 
10-) İthalatta alınan Katma Değer Vergisi (KDV) ne zaman ve nereye ödenir? 
İthalatta alınan Katma Değer Vergisi, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda, 
gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Türk Lirası
olarak ödenir. Gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ait KDV ise, gümrük 
beyannamelerinin verilme süresi içinde ödenir. 
11-) İthalatta alınan Katma Değer Vergisi Oranı nasıl belirlenir? 
İç piyasadaki Katma Değer Vergisi oranları, aynen, ithal eşyasının gümrüklenmiş
değeri için de uygulanmaktadır. İthalatta Katma Değer Vergisi matrahı aşağıdaki 
unsurların toplamıdır: 
(a) İthal edilen malın gümrük vergisine esas olan kıymeti; gümrük vergisinin kıymet 
esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde 
sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri; bunun belli olmadığı hallerde ise 
malın gümrükçe tespit edilecek değeri, 
(b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, 
(c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer gider ve ödemelerden 
vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi 
ödemeler. 
12-) İthalatta Toplu Konut Fonu hangi mallardan tahsil edilir ve nasıl belirlenir? 
Toplu Konut Fonu; yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı Ek’indeki III Sayılı Liste’de yer 
alan işlenmiş tarım ürünlerinin, IV Sayılı Liste’de yer alan balıkçılık ve su ürünlerinin 
ithalatında tahsil edilmektedir. Toplu Konut Fonu ödenerek ithal edilecek maddeler, 
gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte geçerli miktar ve oranlar kadar fona tabidir. 
Ancak, Gümrük Kanunu’nun 167. maddesi’nde yer alan hallerde; gümrük 
vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulacak eşyalardan Toplu Konut Fonu 
tahsil edilmez. 
13-) İthalatta Toplu Konut Fonu nereye ödenir? 
İthalatta Toplu Konut Fonu tutarları, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük 
idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Türk Lirası olarak 
ödenir. Toplu Konut Fonunun, ilgililerce süresi içinde yatırılmaması durumunda, 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 
14-) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ne tür ithalatlarda tahsil 
edilir? Oranı nedir? Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan 
ithalatlarda Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’na kesinti yapılır. Oranı % 3 ‘tür. 
15-) Hangi ürünlerin ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu tahsil 
edilmez? 
Petrol (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, buğday ve arpanın DİR 
kapsamında yurt içinde işlenmesi sonucu elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerinin 
ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve ithalat işlemlerinden 
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu tahsil edilmez. 
Bağlı muamele veya takas işlemleri ile İstanbul Altın Borsasında işlem görmek üzere
işlenmemiş kıymetli madenlerin (istisnaları bulunmaktadır) ithalinde de, Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonu tahsil edilmemektedir. 
16-) İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) nereye ödenir? 
İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu tutarları, gümrük yükümlülüğünün 
doğduğu tarihte gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen 
bankalara Türk Lirası olarak ödenir. 
17-) İthalatta Özel Tüketim Vergisi hangi ürünleri kapsamaktadır? Vergi oranları
nedir?
İthalatta Özel Tüketim Vergisi; tütün mamulleri, alkollü içkiler, kolalı gazozlar, motorlu 
araçlar, havyar, beyaz eşyalar (buzdolabı, çamaşır / bulaşık yıkama makinesi, 
termosifon v.b su ısıtıcıları,..) kurşun kristalden el imali sofra ve mutfak eşyaları, 
postlar, kürkler, kıymetli taşlar, traş makinesi, elektrikli ev aletleri, televizyon 
kameraları, video kamera, cep telefonu, klima cihazları, parfüm, saç spreyi, kristal 
avizeler v.b. ürünleri kapsamaktadır. Uygulanmakta olan vergi oranları ise; 
12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi 
Kanunu ekindeki listelerde yer almaktadır. 
18-) İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki I Sayılı Liste’de hangi ürünlerin gümrük 
vergisi oranları yer almaktadır? 
İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki I Sayılı Liste’de tarım ürünleri için öngörülen gümrük 
vergisi oranları yer almaktadır. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=579&icerikID=683&d
il=TR
19-) İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki II Sayılı Liste’nin kapsamı nedir? 
İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki II Sayılı Liste’de sanayi ürünlerine uygulanacak gümrük 
vergisi oranları yer almaktadır. II Sayılı listede yer alan maddelerin, aynı zamanda V 
Sayılı listede yer alması durumunda, II ve V sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi 
oranlarından daha düşük olanı uygulanır. 
20-) İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki III Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?
İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki III Sayılı Liste’de işlenmiş tarım ürünlerinden tahsili 
öngörülen gümrük vergisi oranları ile tarım payı olarak ödenecek Toplu Konut Fonu 
miktarları yer almaktadır. 
III sayılı liste kapsamı maddelerin karşılarında (T1), (T2) işaretlerinin bulunduğu 
durumlarda, işlenmiş tarım ürünlerinin bünyesinde yer aldığı kabul edilen ve Bileşim 
Tablosunda* belirtilen; temel tarım ürünleri miktarlarının esas alınması suretiyle tespit edilecek kod numaralarına, Tarım Payları Tablosunda* tekabül eden Toplu Konut 
Fonu miktarları tahsil olunur. 
21-) İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki IV Sayılı Liste’nin kapsamı nedir? 
İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki IV Sayılı Liste’de balık ve diğer su ürünlerine 
uygulanacak gümrük vergisi ve Toplu Konut Fonu oranları (CIF bedelinin %’si olarak) 
yer almaktadır. 
22-) İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki V Sayılı Liste’nin kapsamı nedir? 
V sayılı liste, gümrük vergileri indirilen veya askıya alınan ağırlıklı olarak kimya ve 
elektronik sektörlerinde hammadde veya ara girdi olarak kullanılan bazı maddeleri 
ihtiva eder. 
Gümrük Birliği çerçevesinde, Avrupa Birliği'nde yürürlükte bulunan "Askıya Alma 
Listesi"nde yer alan ürünleri içermektedir. Türkiye'nin Gümrük Birliği çerçevesinde 
sanayi ürünleri ithalatında üçüncü ülkelere karşı Avrupa Birliği ile aynı gümrük 
vergilerini uygulama yükümlülüğü olduğundan ve hammadde niteliğindeki bu ürünler 
için sanayimizin düşük vergili ithalattan faydalandırılmasını teminen, AB ile 
mutabakat sonucu V sayılı liste hazırlanmıştır.
23-) İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki VI Sayılı Liste’nin kapsamı nedir? 
Bu listede yer alan G.T.P.'larda, sadece madde ismi sütununda tanımlanan ürünler 
için, sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla yapılan ithalatta, gümrük vergisi % 0 
olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri 
tatbik edilir. 
Sivil hava taşıtlarında kullanılan bazı eşyaların nihai kullanım kapsamında gümrük 
vergisinden muaf olarak ithal edilmesine dair Avrupa Birliği uygulamasının 
üstlenilmesini teminen bu liste hazırlanmıştır. 
24-)Yurtiçinde düzenlenen uluslararası fuarlarda perakende satış yapılabilir mi? 
Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar 
sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar. Fuar bitiminden 
sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri mallarının gümrük mevzuatı
çerçevesinde kati ithali yapılabilir. 
25-) Radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazların ithalatında gümrük 
idarelerince talep edilen uygunluk yazısı hangi kurumdan alınır? 
“Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ
(2010/3)”de belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük 
idarelerince talep edilen ‘’Uygunluk Yazısı’’ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan 
alınır. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711
&dil=TR
26-) Hangi maddelerin ithalatında “Garanti Belgesi” talep edilir ve bu belgenin 
nereden alınması gerekir? 
“İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (2010/6)”de belirtilen 
kombi cihazları, yalnız evlerde kullanılan ve aspiratörü olan filtreli davlumbazlar, 
klima cihazları, buzdolabı, gazla çalışan anında su ısıtıcılar, termosifonlar, çamaşır 
kurutma makinaları, mikro dalga fırınlar, ev tipi dikiş makinaları, torna tezgahları, 
forkliftler, yangın söndürme cihazları, vakumlu elektrik süpürgeleri, traktör, motosiklet, 
binek otomobili v.b. birçok ürünün ithalat aşamasında gümrük beyannamelerinin tescilinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması
Genel Müdürlüğü) onaylanacak garanti belgesi gümrük idarelerince aranır. Bu 
belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711
&dil=TR
27-) Hangi tür ithalatlar “Garantisi Belgesi”nden muaf tutulmaktadır? 
Kamu sektörüne dahil kuruluşlardan genel bütçeli idareler tarafından yapılacak 
ithalatlar,
9 Geçici ithalat kapsamında yapılacak ithalatlar, 
9 Yatırımı Teşvik Belgesi ile Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Hariçte İşleme İzin 
Belgesi kapsamında yapılacak ithalatlar, 
9 Gümrük Kanununun 167 nci maddesi (gümrük vergilerinden muafiyet ve 
istisnalar) çerçevesinde yapılacak ithalatlar, 
9 "Garanti Belgesi"nden muaf tutulmaktadır. 
Ayrıca, Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın ithalatının yalnızca bir 
gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; 
satıcı ile tüketici arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde Garanti 
Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir 
sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere 
yapılacak ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz. 
28-) Hangi tür ithalat “İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin 
İthalat Tebliği'nin(2010/6)” dışında tutulmuştur?
T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 11.01.2010 
tarih 2010/2 sayılı genelgesiyle; İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin 
İthalat Tebliği'nin uygulanmasında; 
9 Ticari mahiyetteki bedelsiz ithalatın, 
9 Kamu sektörüne dahil kuruluşlardan genel bütçeli idareler tarafından yapılacak 
ithalatın, 
9 Serbest dolaşıma giriş rejimi dışındaki gümrükçe onaylanmış işlem ve 
kullanımların, 
9 Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak ithalatın, 
Belirtilen İthalat Tebliği kapsamında değerlendirilmeksizin işlem yapılması
talimatlandırılmıştır. 
http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/emevzuat/Genelgeler
29-) Satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerinin zorunlu olduğu sanayi 
malları ile ilgili yasal düzenleme nedir? Sektörlere göre sanayi malları için 
istenecek servis istasyonları sayısı mevzuatta nerede yer almaktadır? 
14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’nın çıkardığı Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında 
Yönetmelikte konuya ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Yönetmelik eki listede 
mallar itibariyle servis istasyonlarının sayısı, kullanım ömrü gibi bilgilere de yer 
verilmektedir. 
http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=203830-) İthal Araçlar için ‘’Karayolu Uygunluk Belgesi” hangi kurum tarafından 
düzenlenir? 
Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (2010/7)’de belirtilen araçların 
proforma faturaları ithalden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya yetki verdiği 
kurum veya kuruluşça vize edilir. Gümrüğün denetimi altındaki yerlere getirilen söz 
konusu araçların adı geçen Bakanlıkça veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça 
yapılan kontrollerine istinaden düzenlenen uygunluk yazısı gümrük beyannamelerinin 
tescilinde gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine 
eklenir. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711
&dil=TR
31-) Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus maddelerin ithalatında gümrük 
idarelerince talep edilen “Uygunluk Belgesi” nereden alınır? 
‘’Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ
(2010/8)”de belirtilen sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus eşyaların ve İthalat 
Rejimi Kararı Eki (VI) Sayılı Liste'de yer alan eşyaların sivil hava taşıtlarında 
kullanılmak kaydıyla ithalatında, gümrük idarelerince talep edilen “Uygunluk Yazısı” 
Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınır. Bu yazının bir 
örneği gümrük beyannamesine eklenir. 
32-) Kimler elektrik enerjisi ithal edebilir ve başvuru mercii neresidir? 
07.09.2005 tarihli 25929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasası İthalat 
ve İhracat Yönetmeliği”nin 5. maddesi uyarınca, lisanslarında yer alması kaydıyla; 
9 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ( TETAŞ ) ve özel sektör toptan satış
şirketleri, 
9 Perakende satış şirketleri ve perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri 
 (36 kv ve altındaki gerilim seviyesinden) 
elektrik enerjisi ithalat faaliyeti yürütebilirler. Elektrik enerjisi ithalatına ilişkin izin 
talepleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na yapılır. 
http://www.epdk.gov.tr/mevzuat/yonetmelik/elektrikithalat.htm
33-) Hangi maddeler eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak izin 
alınmaksızın ithal edilebilir? 
“Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin 
İthalat Tebliği (2010/9)” uyarınca, söz konusu tebliğin EK:IA'da yer alan maddeler izin 
alınmaksızın ithal edilebilir. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711&dil=TR
34-) Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların ithalatında gümrük 
idarelerince hangi kurumun uygunluk yazısı talep edilir? 
İthalat 2010/10 sayılı Tebliğ’de yer alan; banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus 
kağıtların ithalinde kağıdın çeşidine göre gümrük idarelerince, T.C. Başbakanlık Dış
Ticaret Müsteşarlığı’nın ya da Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygunluk yazısı talep 
edilir. 
Öte yandan, banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme 
idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtların ithali sadece 
T.C. Merkez Bankası tarafından yapılabilir. Çek kağıtlarının ithali ise sadece bankalar ve özel finans kurumları tarafından 
yapılabilir. 
www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711&dil=
TR
35-) Bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletlerin 
ithalinde hangi belge aranır? 
İthalat 2010/11 sayılı Tebliğ’de yer alan; patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar 
ve benzeri aletlerin ithalinde gümrük idarelerince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün Uygunluk Yazısı aranır. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711
&dil=TR
36-) İşçi sağlığını ve iş güvenliğini etkileyen bazı maddelerin ithalatında hangi 
merciden izin almak gerekir? 
İthalat 2010/13 sayılı Tebliğ’de yer alan işçi sağlığını etkileyen maddelerin ithalatında 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi tarafından 
düzenlenecek belge aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711
&dil=TR
37-) Ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatında hangi kurumlardan izin 
almak gerekmektedir? 
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı’na İlişkin 2010/14 sayılı Tebliğ’in, 
9 3. ve 4. maddelerinde yer alan tablodaki maddelerin ithalatında, Çevre ve Orman 
Bakanlığı’nın, 
9 5. maddesinde yer alan tablodaki eşyaların zirai karantina, taşıma öncesi kullanım 
ve laboratuar amaçlı ithalatında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın, 
izni gereklidir. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711
&dil=TR
38-) Gübre ithalatında gümrük idarelerince talep edilen uygunluk belgesi hangi 
kurumdan alınır? 
İthalat 2010/16 sayılı Tebliğ’de belirtilen eşyaların ( hayvansal veya bitkisel gübreler, 
amonyum nitrat, sodyum nitrat, kalsiyum nitrat,…) ithalatında gümrük idarelerince 
talep edilen “Uygunluk Yazısı’’ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınır. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711
&dil=TR
39-) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddelerin 
ithalatında hangi merciden izin almak gerekmektedir? 
İthalat 2010/17 sayılı Tebliğ’de yer alan ve “Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, 
Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası
ile İlgili Sözleşme" ekinde de belirtilen kimyasal maddelerin ithalatında gümrük 
idarelerince talep edilen “İzin Belgesi” T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
tarafından düzenlenir. Bununla birlikte, adı geçen Tebliğin ek listelerinde belirtilen 
birçok kimyasal maddenin ithalatı yasaktır. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711
&dil=TR40-) Harita ve benzeri dokümanın ithalatında hangi kurumlardan Uygunluk 
Belgesi alınması gerekmektedir? 
İthalat 2010/5 sayılı Tebliğ’de yer alan haritalardan, deniz haritalarının ithalatında; 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi 
Başkanlığı), diğer haritaların ithalatında ise; Milli Savunma Bakanlığı’ndan (Harita 
Genel Komutanlığı) Uygunluk Belgesi alınması gerekmektedir. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711
&dil=TR
41-) Gümrük vergisi askıya alınacak ürünlere ait düzenlemeler nasıl 
yapılmaktadır? 
Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin
İthalat 2010/18 sayılı Tebliğ‘de belirtildiği üzere, gümrük vergisi askıya alınacak 
ürünlere ait düzenlemeler Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ihdas edilen Gümrük 
Birliği çerçevesinde Avrupa Birliği'nin gümrük vergilerini geçici olarak askıya aldığı
ürünlere paralel olarak, İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı liste ile yapılmaktadır. 
İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı listeye ilave edilmesi veya çıkartılması istenen 
ürünler ile ulusal tarife kontenjanı açılması talep edilen ve adı geçen Tebliğin Ek 
I'indeki şartları haiz ürünlere ilişkin taleplerin, Tebliğ Ek II'deki, itirazların ise 
Ek:III'deki başvuru formlarına uygun şekilde hazırlanarak, istenen diğer belgelerle 
birlikte bir dilekçe ekinde Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) 
yapılması gerekmektedir. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711
&dil=TR
42-) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında oluşturulan Gümrük Birliği (GB) 
çerçevesinde, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında ülkemiz 
tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ile 
ülkelere ait bilgiler nerede bulunur? 
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı
gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ile ülkelere ait bilgiler İthalat Rejimi 
Kararı ile belirlenmiştir. GTS kapsamında tanınan tavizli tarifeler, İthalat Rejimi Kararı
ekinde yer alan II sayılı Listede "GTS Ülkeleri" sütununa işlenerek yürürlüğe 
konulmuştur. GTS'den yararlanacak Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü), Özel Teşvik 
Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü). ve En Az Gelişmiş Ülkeler 
(E.A.G.Ü.), sırasıyla İthalat Rejimi Kararı EK: 3A, EK: 3B ve EK: 3C sayılı listelerde 
yer almaktadır. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli tarifeler, bu 
listelerde belirtilen ülkeler menşeli eşyaların ithalatında uygulanır. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=579&icerikID=683&d
il=TR
43-) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında ülkemiz tarafından 
tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ve ait 
oldukları sektörler hakkındaki bilgilere nereden ulaşılır? 
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı
gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ile bunların ait oldukları sektörler 
İthalat Rejimi Kararı EK: 4'te yer almaktadır. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı
gümrük vergisi tavizleri, İthalat Rejimi Kararı (EK: 3 A) sayılı Liste'de belirtilen ilgili 
ülkeler itibariyle hariç tutulan sektörler için uygulanmaz. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=579&icerikID=683&d
il=TR
44-) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak 
ithalatlarda eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için gümrük idarelerine 
hangi belgenin ibraz edilmesi gerekir?
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda 
eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için gümrük idarelerine ‘’Form A Menşe 
Belgesi"nin ibraz edilmesi gerekmektedir. 
45-) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak 
ithalatlarda gümrük idarelerince talep edilen ‘’Form A Menşe Belgesi"nin 
düzenlenmesine ait esaslar nerede bulunur? 
30.12.2001 tarih ve 24626 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Genelleştirilmiş
Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin 
Tespitine İlişkin 2001/3485 sayılı Karar’da “Form A Menşe Belgesi"nin 
düzenlenmesine ait esaslar belirtilmiş olup söz konusu Kararın 3 no.lu ekinde de bir 
örneğine yer verilmiştir. 
www.resmigazete.gov.tr (30.12.2001 tarih 24626 no’lu)
46-) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak 
ithalatlarda gümrük idarelerince talep edilen “Form A Menşe Belgesi" kimler 
tarafından düzenlenir? 
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda 
gümrük idarelerince talep edilen ‘’Form A Menşe Belgesi" ihracatın gerçekleştirildiği 
ülkedeki gümrük idarelerince veya diğer yetkili resmi idarelerce usulüne uygun olarak 
düzenlenir.
47-) Hangi maddelerin ithalatında gümrük idarelerince “İthalat İzleme Belgesi’’ 
talep edilir? 
İthalat: 2010/20 sayılı Tebliğ EK-1'de gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri 
belirtilen maddeleri, karşılarında gösterilen ülke menşeli olarak ve kıymet seviyesinin 
altında beyan etmek suretiyle Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi çerçevesinde ithal 
edeceklerin ithalattan önce Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne 
bildirimde bulunarak "İthalat İzleme Belgesi" almaları gerekmektedir. Söz konusu 
belge belirtilen Tebliğ kapsamına giren maddelerin gümrük beyannamelerinin 
tescilinde gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneğinin gümrük 
beyannamesine eklenmesi gerekir.
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711
&dil=TR48-) İthalat: 2010/20 sayılı Tebliğ EK-1'de yer almasına rağmen ‘’İthalat İzleme 
Belgesi’’nden muaf tutulan maddeler var mıdır? 
İthalat: 2010/20 sayılı Tebliğ EK-1'de yer almasına rağmen CIF değeri 500 ABD 
Doları'nı geçmeyen eşyanın serbest dolaşıma girişinde İthalat İzleme Belgesi talep 
edilmez.
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=2534&icerikID=2711
&dil=TR
49-) Ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye (Ülkenin karasuları ve/veya karasuları
bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava meydanlarında yerli ve yabancı
uçaklara vergili veya vergisiz sağlanan akaryakıt ve madeni yağı) sayılan 
akaryakıt kimler tarafından ithal edilebilir? 
Ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye sayılan akaryakıt ithalatı aşağıda sayılanlarca 
yapılır: 
a) Ham petrol; rafinerici lisansı sahipleri ile düşük gravite yerli üretim ham petrol ile 
karıştırılacak miktarda ham petrol karıştırmak kaydı ile Türkiye’de ham petrol üretimi 
yapanlar, 
b) Akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve pazarlama projeksiyonları ile 
uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla, dağıtıcı lisansı sahipleri, 
c) İhrakiye sayılan akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve ihrakiye 
pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla dağıtıcı ve ihrakiye 
teslimi lisansı sahipleri, 
tarafından ithal edilebilir. (Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle 
İlişkili Maddelere Dair 2380 sayılı Karar 
www.resmigazete.gov.tr (31.12.2009 tarih 27449 no’lu resmi gazete)
50-) Madeni yağlar kimler tarafından ithal edilebilir? 
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 27 ile başlayan grupta yer alan madeni yağlar; 
a) Ham petrol; rafinerici lisansı sahipleri ile düşük gravite yerli üretim ham petrol ile 
karıştırılacak miktarda ham petrol karıştırmak kaydı ile Türkiye’de ham petrol üretimi 
yapanlar, 
b) Akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve pazarlama projeksiyonları ile 
uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla, dağıtıcı lisansı sahipleri, 
c) İhrakiye sayılan akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve ihrakiye 
pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla dağıtıcı ve ihrakiye 
teslimi lisansı sahipleri,
tarafından ithal edilebilir.
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 34 ile başlayan grupta yer alan madeni yağların 
ithalinde lisans veya uygunluk yazısı aranmaz. (Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni 
Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair 2380 sayılı Karar .
www.resmigazete.gov.tr (31.12.2009 tarih 27449 no’lu resmi gazete)51-) Alkol ve alkollü içkilerin ithalatında gümrükler tarafından talep edilen 
uygunluk belgesi nereden alınır? 
Alkol, alkollü içki (bira, şarap, vermut, likör…) ve metanol ithalatında gümrükler 
tarafından talep edilen uygunluk belgesi Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınır. 
52-) Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların ithalatı serbest midir? 
Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde Türkiye'ye 
ithali serbesttir. Ancak işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalatında gümrük idarelerine 
beyan verilmesi esas olup, İthalat Rejim Kararı ve Yönetmeliği uygulanmaz. 
53-) Yolcular, beraberlerinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış
eşyaları yurda getirebilirler mi? 
T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 10.11.2009 
tarih 2009/109 sayılı Genelgesi uyarınca Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait 
değeri 15.000 ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası
niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler ve 
yurtdışına çıkarabilirler. 
http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/emevzuat/Sayfalar/genelgeler.aspx
54-) İşlenmemiş kıymetli madenler herkes tarafından ithal edilebilir mi? 
İşlenmemiş kıymetli madenlerin ithali, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki 
hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi Kıymetli Maden 
Aracı Kuruluşları tarafından yapılır. Ancak, Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı
kuruluşlar ithal ettikleri işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsaya 
teslim etmek zorundadır. 
55-) Damping nedir? 
Damping; bir pazarı elde etmek veya eldeki stok malı elden çıkarmak için piyasa 
fiyatından hatta bazen maliyet fiyatından daha ucuza satmak demektir. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf
56-) Sübvansiyon nedir? 
İthalata konu ürüne, menşe veya ihracatçı ülke tarafından doğrudan veya dolaylı
olarak sağlanan mali katkı (gelir veya fiyat desteği)’dır. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf
57-) Dampinge veya sübvansiyona konu ürün ithalatının yerli üretim dalına 
verdiği zarar nasıl tespit edilir? 
“Zarar tespiti” somut delillere dayanmalı ve dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın 
hacmi ve bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları ile yerli üretim dalı üzerindeki 
etkilerinin nesnel incelenmesini içermelidir.
9 Dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın hacmi ile ilgili olarak; bu ithalatta, 
mutlak anlamda veya Türkiye'deki üretim veya tüketime oranla önemli ölçüde bir artış
olup olmadığı, 9 Dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın fiyatlar üzerindeki etkisi ile ilgili 
olarak dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın fiyatlarının Türkiye'deki benzer malın 
fiyatının önemli ölçüde altında kalıp kalmadığı veya bu ithalatın, önemli ölçüde, 
fiyatları düşürücü ya da fiyat artışlarını engelleyici etki yaratıp yaratmadığı
İncelenir. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf
58-) Dampinge veya sübvansiyona konu ürün ithalatının yerli üretim dalına 
verdiği zarar nasıl önlenir? 
Dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın yerli üretim dalına verdiği zarar, 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 
önlenir. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf
59-) Bir ürün dampinge veya sübvansiyona karşı nasıl korunur? 
İthalat Genel Müdürlüğü’nce yapılacak araştırma ve incelemeler sonucunda; 
dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın varlığı ve bu ithalatın zarara neden olduğu 
belirlendiğinde, bu zararın önlenmesi amacıyla, mevcut mali mükellefiyetlere ilave 
olarak damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar veya zararı ortadan kaldıracak 
daha az bir oran veya miktarda dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi 
uygulamasına gidilmektedir. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf
60-) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri 
çerçevesinde bir damping veya sübvansiyon başvurusunda hangi bilgiler yer 
almalıdır? 
Dampinge veya sübvansiyon başvurularında aşağıda yer alan;
a) Şikayette bulunanın kimliği ve ürettiği benzer ürün miktarı ve değeri ile ilgili 
bir açıklama; başvuru üretim dalı adına yapıldığında, başvuruda benzer ürünün 
bilinen bütün yerli üreticilerinin veya üretici birliklerinin bir listesi, eğer mümkünse, bu 
üreticilerin faaliyet alanına giren benzer ürünün yerli üretim hacmi ve değeri ile ilgili 
bir açıklama ve adına başvuru yapılan üretim dalı, 
b) Dampinge veya sübvansiyona konu olduğu iddia edilen ürünün eksiksiz bir 
tanımı, söz konusu menşe veya ihracatçı ülkenin veya ülkelerin adları, bilinen her 
ihracatçının veya yabancı üreticinin kimliği ve söz konusu ürünün bilinen 
ithalatçılarının bir listesi, 
c) Dampinge ilişkin başvurularda, menşe veya ihracatçı ülke veya ülkelerin iç 
piyasalarında tüketilmek amacıyla satılan söz konusu ürünün fiyatları ile ilgili bilgi 
(veya uygun ise, ürünün menşe veya ihracatçı ülke veya ülkelerden üçüncü ülke veya 
ülkelere satış fiyatı veya üretim maliyetine makul bir karın eklenmesiyle tespit edilen 
fiyat ile ilgili bilgi) ve ihraç fiyatları ile ilgili veya uygun ise, ürünün Türkiye'de bağımsız 
bir alıcıya ilk kez yeniden satış fiyatları ile ilgili bilgi, 
d) Sübvansiyona ilişkin başvurularda, söz konusu sübvansiyonun varlığı, 
miktarı ve özelliği konusunda deliller, 
e) İddia edilen zararın, damping veya sübvansiyona konu ithalattan 
kaynaklandığına ilişkin deliller, (bu deliller; damping veya sübvansiyona konu ithalatın 
hacminin gelişimi, bu ithalatın iç piyasadaki benzer ürün fiyatları üzerindeki etkisi ve söz konusu ithalatın, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 17 
nci maddesinde yer alan faktör ve endekslere dayanarak, yerli sanayi üzerindeki 
sonuçtaki etkisine ilişkin bilgileri kapsamalıdır). 
yer alması gerekmektedir. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf
61-) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri 
çerçevesinde bir damping veya sübvansiyon başvuru formu nereden temin 
edilebilir? 
Damping veya sübvansiyon başvuru formu; T.C. Başbakanlık Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, İthalat Genel Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf
62-) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri 
çerçevesinde bir damping veya sübvansiyon başvurusu nereye ve nasıl 
yapılır? 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, damping veya 
sübvansiyona konu olan ithalattan maddi zarar gördüğünü veya maddi zarar tehdidi 
altında bulunduğunu veya bu tür ithalatın bir üretim dalının kurulmasını fiziki olarak 
geciktirdiğini iddia eden üreticiler veya üretim dalı adına hareket eden gerçek veya 
tüzel kişi veya kuruluşların T.C Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel 
Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekir. 
Şikayet, damping veya sübvansiyon, zarar ve damping veya sübvansiyona konu olan 
ithalatla iddia edilen zarar arasındaki nedensel ilişkiyi gösteren delilleri içermelidir. 
Yeterli delillerle desteklenmeyen iddialar şikayet olarak değerlendirilmemektedir. 
63-) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri 
çerçevesinde bir şikayetin üretim dalı tarafından veya üretim dalı adına 
yapılabilmesi için hangi şartlar gereklidir? 
Bir şikayetin üretim dalı tarafından veya üretim dalı adına yapılmış sayılabilmesi için; 
şikayeti destekleyen üreticilerin toplam benzer mal üretiminin, şikayeti destekleyen 
üreticiler ile şikayete karşı çıkan üreticilerin toplam benzer mal üretiminin %50'sinden 
fazla olması ve toplam Türkiye benzer mal üretiminin %25'inden az olmaması
gerekir. Üretici sayısının çok fazla olduğu küçük parçalara bölünmüş sanayiler söz 
konusu olduğunda, destek veya muhalefet derecesi istatistiki açıdan geçerli 
örnekleme yöntemleri kullanılmak suretiyle belirlenebilmektedir. 
Damping marjı, sübvansiyon miktarı ya da ithalat miktarının ihmal edilebilir düzeylerin 
altında olması halinde, soruşturma açılmamaktadır. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf
64-) Bir damping veya sübvansiyon başvurusu ne kadar sürede 
sonuçlanmaktadır? 
İthalat Genel Müdürlüğü, şikayet üzerine re'sen yapacağı incelemeyi azami 45 gün 
içinde tamamlayarak, soruşturma açılıp açılmaması hususunda; İthalatta Haksız 
Rekabeti Değerlendirme Kurulu’na teklifte bulunmaktadır. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf65-) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından soruşturma 
açılmasına karar verilmesi durumunda, konuyla ilgili gerekli bilgi ve belgeler 
nasıl temin edilmektedir? 
Soruşturma açılmasını takiben, soruşturma konusu malın bilinen ithalatçılarına ve 
ihracatçılarına soru formları gönderilir. Sübvansiyon soruşturmalarında, ihracatçı
ülkeye de soru formu gönderilir. Bu formların gönderildikleri tarihten itibaren bir hafta 
içinde alındığı kabul edilir ve cevaplandırılmaları için 30 günlük süre tanınır. Süresi 
içinde nedenleri belirtilerek müracaat edilmesi halinde, bu süre, soruşturmadaki süre 
kısıtları göz önüne alınmak kaydıyla, uzatılabilir. 
Gerekli durumlarda, İthalat Genel Müdürlüğü, soruşturmanın herhangi bir 
aşamasında, ilgili taraflardan soruşturmaya ilişkin ek bilgi ve belgeler de isteyebilir. 
Eldeki bilgilerin doğrulanması veya ek bilgi sağlanması amacıyla, ilgili taraflar 
nezdinde incelemeler yapılabilir. Yerinde doğrulama soruşturması, soruşturmaya 
konu ihracatçı firmanın kabul etmesi, ilgili ülkeye bildirimde bulunulması ve bu ülkenin 
itiraz etmemesi durumunda gerçekleştirilir. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf
66-) Bir damping veya sübvansiyon soruşturmasında “kimler” taraf olarak 
kabul edilir? 
Bir damping veya sübvansiyon soruşturmasında aşağıda yer alanlar, ilgili taraf olarak 
kabul edilir: 
a) Soruşturma konusu malın ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı veya üye 
çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları, 
b) İhracatçı ülke hükümeti, 
c) Benzer malın Türkiye'deki üreticisi veya üye çoğunluğu benzer malın 
Türkiye'deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları. 
taraf olarak kabul edilmekte olup; 
Ancak, bu hüküm, yukarıda belirtilenler dışında kalan ve soruşturmanın sonucundan 
etkilenebilecek diğer yerli veya yabancı tarafların bir damping veya sübvansiyon 
soruşturması açısından ilgili taraf olarak kabul edilmelerini engellememektedir. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf
67-) Bir damping veya sübvansiyon soruşturmasında “İhmal Edilebilir Oranlar” 
nelerdir? 
Damping marjının veya sübvansiyon miktarının veya ithalat miktarının ihmal edilebilir 
oranları şunlardır: 
A) Damping soruşturmasında; 
a) İhraç fiyatının yüzdesi olarak ifade edilen damping marjının %2 oranından 
düşük olduğu, veya 
b) Soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen dampinge konu olan ithalat 
miktarının benzer mal ithalatının %3'ünden düşük olduğu; birden fazla ülkenin 
soruşturmaya konu olması halinde ise, söz konusu ithalat payı tek tek %3'ün altında 
olan ülkelerin toplam paylarının %7'yi geçmediği, haller. 
B) Sübvansiyon soruşturmasında
a) Sübvansiyon miktarının soruşturma konusu mal değerinin %1'inden düşük 
olduğu, veya
b) Gelişmekte olan ülkeler menşeli mallar için;1) Sübvansiyon ve Telafi Edici Tedbirler Anlaşması'nın 27.11 maddesi hükmü 
saklı kalmak kaydıyla, sübvansiyon miktarının soruşturma konusu mal değerinin 
%2'sini geçmediği, veya 
2) Soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ve sübvansiyona konu olan 
ithalat miktarının benzer mal ithalatının %4'ünden düşük olduğu; birden fazla gelişme 
yolundaki ülkenin soruşturmaya konu olması halinde ise, söz konusu ithalat payı tek 
tek %4'ün altında olan ülkelerin toplam paylarının %9'u geçmediği, 
haller. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf
68-) Hangi hallerde damping veya sübvansiyon soruşturması “kapatılabilir veya 
durdurulabilir”? 
Soruşturma sonucunda; 
9 Soruşturma konusu ithalatın dampinge veya sübvansiyona konu olmadığının 
veya bu ithalattan kaynaklanan zararın bulunmadığının belirlenmesi halinde veya 
damping marjı, sübvansiyon miktarı ya da ithalat miktarının ihmal edilebilir düzeylerin 
altında olması
9 Şikayetin geri çekilmesi, şikayet konusunun ortadan kalkması veya 
başvuruda bulunan tarafın işbirliğini sürdürmemesi hallerinde Kurulca soruşturmanın 
kapatılmasına karar verilebilir. 
Taahhütlerin kabul edilmesi halinde soruşturma durdurulabilir. Diğer taraftan, 
sübvansiyonun uygulamadan kaldırılması halinde, soruşturma durdurulabilir veya 
kapatılabilir. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf
69-) Bir damping veya sübvansiyon soruşturması “ne kadar sürede” 
sonuçlandırılır? 
Soruşturma, özel durumlar dışında 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Bu süre, gerektiğinde, 
Kurulca 6 ayı geçmemek üzere uzatılabilmektedir. 
70-) Dampinge ve sübvansiyona karşı vergi uygulanacak madde ve ülkeler 
nerede yayınlanır? 
Bir damping veya sübvansiyon soruşturması açılması kararı ile soruşturma sırasında 
alınan geçici önlem, kesin önlem, taahhüt, durdurma ve kapatma kararları, Resmi 
Gazete'de yayımlanacak bir tebliğle ilan edilmektedir. Bu ilanlarda; soruşturma 
konusu mal, ihracatçı firma, ihracatçı ülke veya menşe ülke ve gizlilik ilkesi 
gözetilmek kaydıyla, soruşturma ile ilgili bilgi, bulgu ve belirlemeler yer almaktadır. 
Söz konusu ilanlar, ilgili ülkelere ve soruşturma konusu malın bilinen üretici ve 
ihracatçılarına da gönderilmektedir. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf
71-) Hangi hallerde açılmış bulunan damping veya sübvansiyon soruşturması
“geçici ve kesin önlem alınmaksızın” durdurulur? 
Açılmış bulunan damping veya sübvansiyon soruşturması, aşağıdaki hallerde, geçici 
veya kesin önlem alınmaksızın durdurulabilmektedir: a) Bir damping soruşturması sırasında; ihracatçının, ihraç fiyatlarını yeniden 
düzenleyeceğini veya damping fiyatlı ihracatı durduracağını taahhüt etmesi ve 
Kurulun taahhüdü kabul etmesi, veya 
b) Bir sübvansiyon soruşturması sırasında; ihracatçının, ihraç fiyatlarını yeniden 
düzenleyeceği veya ihracatçı ülkenin sübvansiyon uygulamasını kaldıracağını, 
sınırlayacağını veya bu amaçla başka önlemler alacağını taahhüt etmesi ve Kurulun 
taahhüdü kabul etmesi. 
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu da taahhütte bulunulmasını
önerebilmektedir. Kurulca önerilen taahhüdün ihracatçı veya ihracatçı ülke tarafından 
kabul edilmesi zorunlu değildir. 
Damping soruşturmasında ihracatçının, sübvansiyon soruşturmasında ise 
ihracatçı ülkenin talep etmesi veya her iki halde Kurulun bu yönde bir karar 
vermesi halinde, soruşturma sonuçlandırılmaktadır. 
Kurulca taahhütte bulunulmasının önerilmesi veya önerilen taahhüdün Kurulca kabul 
edilebilmesi için, dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın varlığı ve bu ithalatın zarara 
neden olduğu konusunda ön belirlemelerin yapılmış olması gerekmektedir. 
Sübvansiyon soruşturmasında ihracatçının taahhüdü ilgili ülkenin onayı alındıktan 
sonra kabul edilebilmektedir. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf
72-) Bir damping veya sübvansiyon soruşturmasında “verilen taahhüde 
uyulmaması” durumunda ne olur? 
Taahhütlerin ihlal edilmesi halinde, mevcut verilere dayalı olarak, geçici veya kesin 
önlem alınabilmektedir. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf
73-) Hangi şartlarda ara gözden geçirme soruşturması açılabilir? 
Kesin önlemin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl geçmiş olması kaydıyla, önleme 
konu malın ihracatçısı, ithalatçısı veya yerli üreticisinin (sübvansiyon 
soruşturmalarında, ilave olarak, menşe veya ihracatçı ülkenin) başvurusu üzerine 
veya re'sen önlemin gözden geçirilmesi için ara gözden geçirme soruşturması
açılabilir. Bu kapsamda yapılacak başvuruların gözden geçirmeyi haklı kılacak 
delilleri içermesi gerekmektedir. 
Önlemin uygulanmasına devam edilmesinin dampingi veya sübvansiyonu ortadan 
kaldırmak için gerekli olmadığı ve/veya önlemin kaldırılması veya değiştirilmesi 
halinde zararın devam etmesinin veya yeniden oluşmasının muhtemel olmadığı veya 
yürürlükte bulunan önlemin zarara neden olan dampingi veya sübvansiyonu ortadan 
kaldırmaya yeterli bulunmadığı veya bulunmayacak hale geldiği hususunda yeterli 
delillerin bulunması halinde, soruşturma açılır. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf
74-) Hangi şartlarda nihai gözden geçirme soruşturması açılabilir?
Kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihinden veya damping veya sübvansiyon 
incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme 
soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkmaktadır. Yürürlükten kalkacak olan önlemler, 5 yıllık yürürlük süresinin son yılı içinde Resmi 
Gazete'de yayımlanacak bir tebliğle ilan edilmekte olup, yürürlük süresinin sona 
ermesinden en geç 3 ay önce önleme konu olan ürünün yerli üreticileri yeterli 
delillerle birlikte İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurarak bir nihai gözden 
geçirme soruşturması açılmasını talep edebilmektedirler. 
Nihai gözden geçirme soruşturması yerli üreticilerin yazılı başvurusu üzerine veya 
re'sen açılır ve soruşturmaya konu önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar 
yürürlükte kalmaya devam eder. 
Kesin önlemin yürürlük süresinin sona ermesi ile dampingin veya 
sübvansiyonun ve zararın devam edeceğine veya yeniden meydana geleceğine 
dair yeterli delillerin bulunması halinde soruşturma açılır. Bu kapsamda örneğin, 
dampingin veya sübvansiyonun ve zararın devam ettiği veya yürürlükte bulunan 
önlemin etkisiyle zararın tamamen veya kısmen ortadan kalktığı veya ihracatçıların 
ya da Pazar şartlarının gelişiminden, zarar verici dampingin veya sübvansiyonun 
devam etmesinin muhtemel olduğu hususlarında deliller sunulabilir. 
Bu soruşturmada önleme konu ürünün ihracatçılarına, üreticilerine, ihracatçı ülke 
temsilciliğine ve yerli üreticilerine (sübvansiyon soruşturmalarında, ilave olarak, 
menşe ülkeye) gözden geçirme başvurusunda yer alan hususlarda görüşlerini 
belirtme ve karşı savlarını dile getirme olanağı tanınır. Nihai karar, önlemin sona 
ermesi halinde damping veya sübvansiyon ve zararın devam etmesinin veya yeniden 
meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusunda usulüne uygun olarak 
belgelendirilerek sunulan tüm delillerin dikkate alınması suretiyle verilir. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf
75-) Hangi şartlarda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturması
açılabilir? 
Yürürlükte bulunan dampinge karşı vergi veya telafi edici verginin etkisiz kılındığını
iddia eden yerli üreticiler, iddialarını destekleyen delillerle birlikte yazılı olarak İthalat 
Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı
soruşturma açılmasını talep edebilirler. İthalat Genel Müdürlüğü’nün teklifi üzerine 
re’sen de soruşturma açılabilmektedir. 
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/DampingSubvansiyonDb/mevzuat/haksiz/Yonet
melik_1999.pdf
76-) İthalatta gözetim ne demektir? 
Bir malın ithalatında kaydedilecek gelişmelerin Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel 
Müdürlüğü’nce düzenlenen veya onaylanan “Gözetim Belgesi” ile izlenmesidir. 
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Gözetim Uygulaması Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486 
sayılı resmi gazete) 
77-) İthalatta gözetim Belgesi nasıl alınır? 
Gözetim Belgesi, yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer koşullar saklı kalmak 
üzere, ithalatçının usulüne uygun başvurusunun İthalat Genel Müdürlüğü’ne 
ulaşmasından itibaren 10 (on) işgünü içinde talep edilen tüm miktar üzerinden, 
ücretsiz olarak verilir. Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun ve başvurularda sunulan bilgi ve 
belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespiti halinde Gözetim Belgesi düzenlenmez. 
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Gözetim Uygulaması Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486 
sayılı resmi gazete) 
78-) Gözetim Belgesi devredilebilir mi? 
Gözetim belgeleri devredilemez. Başvuru sahiplerinin, gözetim belgesi 
düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunduklarında, adlarına düzenlenmiş ve 
geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin aslını
Müsteşarlığa iade etmeleri, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin 
gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri ibraz etmeleri zorunludur. 
Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmemektedir. 
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Gözetim Uygulaması Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486 
sayılı resmi gazete) 
79-) Bir malın ithalatında gözetim uygulanmasına nasıl karar verilir? 
Bir malın ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin karar, başvuru üzerine veya 
re'sen yapılacak bir değerlendirme sonucunda Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel 
Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Yapılacak değerlendirmede ithalatın gelişimi, 
ithal şartları ve ithalatın yerli üreticiler üzerindeki etkisi dikkate alımaktadır.
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Gözetim Uygulaması Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486 
sayılı resmi gazete) 
80-) İthalatta gözetim nasıl uygulanır? 
Gözetim kararı, Gözetim Belgesi düzenlenmesi yoluyla ileriye yönelik olarak veya 
gerçekleşen ithalatı değerlendirmek üzere geçmişe dönük olarak uygulanabilir. Bir 
malın ithalatı geçmişe dönük gözetime tabi tutulduğunda, bu malın ithalatı sırasında 
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kayıt tutulur.
İleriye yönelik gözetime tabi bir malın ithalatında gümrük mevzuatının gerektirdiği 
belgelerin yanı sıra "Gözetim Belgesi" de aranır. 
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Gözetim Uygulaması Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486 
sayılı resmi gazete) 
81-) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, Gözetim 
Belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarla örtüşmemesi halinde ne olur? 
Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, Gözetim Belgesinde kayıtlı
kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın 
yapılmasını engellemez. İthalat Genel Müdürlüğü, malın ve işlemlerin özelliklerini 
dikkate alarak, %10'u aşmamak üzere farklı bir oran tespit edebilir. 
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Gözetim Uygulaması Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486 
sayılı resmi gazete) 
82-) Gözetime tabi ürünlerin ithalatı nasıl gerçekleştirilir? 
Gözetime tabi bir ürün ancak “Gözetim Belgesi”nin ( diğer gerekli belgelerle birlikte ) 
ilgili gümrük idaresine ibrazı halinde ithal edilebilir. 
83-) Gözetime tabi ürünlerin ithalatında herhangi bir kısıtlama var mıdır? 
Gözetime tabi ürünlerin ithalatında miktar ve / veya değer sınırlaması olmayıp, her 
isteyen ithalatı gerçekleştirebilir. 84-) İthalatta Korunma önlemi ne demektir? 
Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi 
zarar tehdidi yaratacak şekilde artan miktar ve / veya şartlarda ithal edilmesi halinde 
bu zarar veya zarar tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla ve sadece zararla sınırlı ve 
geçici olmak kaydıyla alınan önlemleri ifade eder. Korunma önlemi; gümrük 
vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi, miktar / değer kısıtlaması, 
tarife kontenjanı uygulaması veya bunların birlikte uygulanması şeklinde olabilir. 
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486 
sayılı resmi gazete) 
85-) İthalatta Korunma Önlemi için ön inceleme nasıl ve kim tarafından yapılır? 
Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi 
zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktarlarda ithal edildiği 
iddiasıyla, ilgili gerçek ve tüzel kişiler veya bunların bağlı bulundukları Meslek 
Kuruluşları ya da Odaların yazılı talebi üzerine veya Genel Müdürlük tarafından 
re'sen ön inceleme başlatılabilir. Başvuruların genel Müdürlükten temin edilecek 
başvuru formunun tam ve usulüne uygun şekilde doldurularak yapılması
gerekmektedir.
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486 
sayılı resmi gazete) 
86-) Korunma önlemi alınması için başvuru nereye yapılır? 
Korunma önlemi başvurusu; 
 T.C. 
 Başbakanlık 
 Dış Ticaret Müsteşarlığı
İthalat Genel Müdürlüğü 
 Korunma Önlemleri Dairesi 
 Adres: İnönü Bulvarı No:36, 
 06510 Emek-Ankara 
Tel : 0312-204 77 17 
 Faks: 0312-212 87 65 veya 212 87 11 
 E-Posta: korunma@dtm.gov.tr 
Web Sitesi: http://www.dtm.gov.tr 
adresine yapılır. 
87-) Korunma Önlemi başvurusu geri çekilebilir mi, başvurunun geri çekilmesi 
durumunda ne olur? 
Korunma Önlemi başvurusu geri çekilebilir. Soruşturma sırasında başvurunun geri 
çekilmesi halinde, Kurul tarafından konu incelenerek soruşturmanın önlemsiz 
kapatılmasına karar verilebilir. 
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486 
sayılı resmi gazete) 
88-) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu tarafından 
soruşturma açılmasına karar verilmesi durumunda ne olur? 
Kurul, soruşturma açılmasına karar verirse, durum Resmi Gazete'de ilan edilir. Bu 
ilanda ilgili tarafların kendilerini tanıtmaları, görüşlerini yazılı olarak sunmaları ve bilgi 
vermeleri için öngörülen süre ile İthalat Genel Müdürlüğü tarafından sözlü olarak 
dinlenebilme talebinin yapılabileceği süre belirtilir. Bu süreler soruşturmanın açılmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün ile 
sınırlıdır. 
İlgili taraflar Resmi Gazete'deki ilanda belirtilen süre içinde yazılı talepte bulunarak 
soruşturmanın sonucundan etkileneceklerini ve dinlenmeleri için özel nedenleri 
olduğunu kanıtladıkları takdirde Genel Müdürlük tarafından sözlü olarak 
dinlenebilmektedir. 
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486 
sayılı resmi gazete) 
89-) “Korunma Önlemi Soruşturması” ne kadar zamanda sonuçlanmaktadır?
Soruşturma, İthalat Genel Müdürlüğü’nce yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanır. 
Gerekli hallerde bu süre 2 (iki) ay uzatılabilir. 
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486 
sayılı resmi gazete) 
90-) Ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinin tespiti ve değerlendirilmesinde 
Müsteşarlıkça hangi faktörler dikkate alınır? 
İthalatın seyri ve gerçekleşme koşulları ile bu ithalat sonucunda yerli üreticilerin ciddi 
zarar görüp görmediği veya görme tehdidinin bulunup bulunmadığı hakkında 
yapılacak incelemede, özellikle aşağıdaki faktörler dikkate alınmaktadır:
a) İthalatın hacmi, ithalatta mutlak rakamlar itibariyle ya da yerli üretime veya 
tüketime göre nispi olarak bir artış olup olmadığı,
b) İthalat fiyatları, yerli üreticiler tarafından üretilen benzer veya doğrudan rakip 
malın fiyatına oranla belirgin bir fiyat düşüklüğü olup olmadığı,
c) Üretim, verimlilik, kapasite kullanımı, satışlar, pazar payı, kar/zarar ve 
istihdam gibi belli bazı ekonomik göstergelerdeki gelişmelerin benzer veya doğrudan 
rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerindeki etkisi.
İthalat Genel Müdürlüğü, ciddi zarar tehdidi iddiasında bulunulduğu durumlarda, bu 
iddia konusu hususun ciddi zarara dönüşme olasılığının olup olmadığının 
araştırılmasında aşağıdaki faktörleri dikkate alabilir:
a) Türkiye'ye yönelik ihracatın artış oranı, 
b) İhracatçı ve/veya menşe ülkedeki stoklar, mevcut veya yakın gelecekte 
olabilecek ihracat kapasitesi ve bu kapasiteden doğan ihracatın Türkiye'ye yapılması
olasılığı. 
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486 
sayılı resmi gazete) 
91-) Soruşturmanın “önlemsiz” kapatılması nasıl olmaktadır? 
Soruşturmanın tamamlanmasını müteakip İthalat Genel Müdürlüğü, önerileri ile 
birlikte soruşturma sonuçlarını İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme 
Kurulu’na sunmaktadır. 
Kurul'un yapacağı değerlendirmede korunma önlemine gerek olmadığı sonucuna 
varılırsa, soruşturma kapatılmakta ve kapatma kararı özet gerekçesiyle birlikte Resmi 
Gazete'de yayımlanmaktadır.
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486 
sayılı resmi gazete) 92-) Hangi durumlarda “Geçici Korunma Önlemi” uygulanmaktadır? 
Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi 
zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktarlarda ithal edildiği 
yönünde açık kanıtların bulunduğu ve gecikmenin telafisi güç zararlara yol açabilecek 
kritik durumlarda ülke yararı göz önüne alınarak, geçici korunma önlemi alınmaktadır.
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486 
sayılı resmi gazete) 
93-) “Geçici Korunma Önlemi” hangi şekillerde uygulanmaktadır? 
Geçici korunma önlemi; gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet 
getirilmesi, miktar/değer kısıtlaması, tarife kontenjanı uygulaması veya bunların 
birlikte uygulanması şeklinde uygulanmaktadır. 
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486 
sayılı resmi gazete) 
94-) Hangi durumlarda “Korunma Önlemi” uygulanmaktadır? 
Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi 
zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktar ve şartlarda ithal 
edildiği hallerde ülke yararı göz önüne alınarak, yapılacak soruşturma sonucunda 
korunma önlemi alınabilir. 
Korunma önlemi olarak ilgili malın ithalatında belli miktar ve/veya değerler tespit 
edilirken (kota tesisinde), ciddi zararı ortadan kaldıracak ya da önleyecek başka bir 
seviye gerekmedikçe, ithalat istatistiklerinin mevcut olduğu son üç temsili yılın 
ortalama ithalat düzeyi dikkate alınmaktadır.
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486 
sayılı resmi gazete) 
95-) “Korunma Önlemi” hangi şekillerde uygulanmaktadır?
Korunma önlemi; gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali mükellefiyet getirilmesi, 
miktar/değer kısıtlaması, tarife kontenjanı uygulaması veya bunların birlikte 
uygulanması şeklinde uygulanmaktadır. 
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486 
sayılı resmi gazete) 
95-) “Korunma Önlemi”nin süresi ne kadardır? 
Korunma önlemi, ciddi zararı önleyecek ya da ortadan kaldıracak ve yerli üreticilerin 
piyasa koşullarına uyumunu kolaylaştırmaya yeterli olacak bir süre için 
uygulanmaktadır. Korunma önleminin süresi uzatılmadıkça, geçici önlemler de dahil 4 
(dört) yılı aşamaz. 
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 25486 
sayılı resmi gazete) 
96-)Gözetim, Korunma Önlemleri ile Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 
Bilgilere nereden ulaşılabilir? 
İthalatta gözetim ve korunma önlemlerine sıkça başvurulmakta olup, birçok üründe 
önlemler söz konusudur. İthalat işlemlerine başlanmadan söz konusu mevzuat 
uygulamalarının incelenmesinde yarar bulunmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgiye 
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&yayinID=47&icerikID=132&dil=TR
adresinden ulaşılabilir.97-) Tarife Kontenjanı ne demektir? 
Belirli bir dönem itibariyle gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim 
yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değerini ifade eder. 
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği; 08.06.2004 
tarih 25486 sayılı resmi gazete) 
98-) Tarife Kontenjanı uygulamasının amacı nedir? 
Tarife Kontenjanı uygulaması, ülke ekonomisinin ihtiyacı olan girdilerin/ürünlerin yıllık 
ya da dönemler itibariyle ithal şartlarının kolaylaştırılarak ithalinin yapılmasını temine 
yöneliktir. 
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.dtm.gov.tr adresinden ulaşılabilir 
99-) Tarife Kontenjanına konu olan mallar nasıl duyurulur? 
Tarife Kontenjanı uygulanacak mallar Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Tebliğleriyle Resmi 
Gazete’de yayımlanarak duyurulur. 
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği; 08.06.2004 
tarih 25486 sayılı resmi gazete) 
100-) Tarife Kontenjanının kullanım usulleri nasıl belirlenir? 
Kota ve tarife kontenjanı dağıtımında aşağıdaki yöntemlerden biri uygulanmaktadır.
a) Geleneksel ticaret akışı yöntemi
Bu yönteme göre kota veya tarife kontenjanı tahsisi yapılması halinde, kotanın veya 
tarife kontenjanının bir bölümü geleneksel ithalatçılara, kalan kısım ise diğer 
ithalatçılara ayrılmaktadır.
Geleneksel ithalatçılara aşağıdaki kriterler çerçevesinde tahsis yapılabilir.
Geleneksel ithalatçılara ayrılan pay için yeterli başvuru olmaması durumunda, 
başvuruda bulunan diğer ithalatçılar artan miktar ve/veya değerlerden belirlenecek 
usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır.
b) Başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi 
Bu yönteme göre, başvuru sahiplerine toplam kota veya tarife kontenjanının tamamı
veya bir kısmı, başvuru sıraları dikkate alınarak eşit oranda dağıtılmaktadır.
c) Talep edilen miktar ve/veya değerle orantılı tahsis yöntemi 
Talep edilen toplam miktar ve/veya değerlerin, ilgili kota veya tarife kontenjanına eşit 
ya da daha az olması halinde talepler tamamen karşılanmakta olup talep edilen 
toplam miktar ve/veya değerlerin mevcut kota veya tarife kontenjanını aşması
durumunda başvurular, talep edilen miktar ve/veya değerler ile orantılı olarak 
karşılanmaktadır. 
d) Müsteşarlıkça belirlenecek yöntem 
Müsteşarlıkça, gerekli görülmesi durumunda ürünün yapısı, ekonomik miktarı ve 
belirlenen kota veya tarife kontenjanı miktarı ve/veya değeri gibi koşulları dikkate 
alarak, farklı bir tahsis yöntemi belirlenebilmektedir. 
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği; 08.06.2004 
tarih 25486 sayılı resmi gazete) 
101-) İthalatın miktar ve / veya değer kısıtlamasına tabi tutulması halinde 
başvurular nereye yapılmalıdır ve kota dağıtımı kim tarafından, ne şekilde 
yapılır? 
Başvurular, Resmi Gazete’de yayımlanacak usul ve esaslar çerçevesinde Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’na yapılır. Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, belirlenecek dağıtım yönteminin 
gerektirdiği süre içinde sonuçlandırılır. 
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği; 08.06.2004 
tarih 25486 sayılı resmi gazete) 
102-) Kota ve Tarife Kontenjanının kullanılmaması durumunda ne olmaktadır? 
Kullanılmayan veya dağıtılamayan kota ve tarife kontenjanları yeniden dağıtıma tabi 
tutulabilmektedir.
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği; 08.06.2004 
tarih 25486 sayılı resmi gazete) 
103-) İthal Lisansı nedir? 
08.06.2004 tarih 25486 no’lu resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta 
Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği’nde belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde kota veya tarife kontenjanı tahsisi yapılan ithalatçılara İthal Lisansı
verilmektedir. İthal Lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince 
aranır. Ancak, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca gerekli görülmesi halinde, kota ve tarife 
kontenjanına konu olan mallar, ilgili Tebliğde belirtilen Gümrük kapılarından kota 
veya kontenjan doluncaya kadar başvuranlara, İthal Lisansı aranmaksızın tahsis 
edilebilmektedir.
Kota ve tarife kontenjanı konusu maddeler ancak İthal Lisansının geçerlilik süresi 
içerisinde serbest dolaşıma girebilmektedir.
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği; 08.06.2004 
tarih 25486 sayılı resmi gazete) 
104-) İthal Lisansı devredilebilir mi? 
İthal lisansları devredilemez. Başvuru sahiplerinin, ithal lisansı düzenlenmesine ilişkin 
yeni bir başvuruda bulunduklarında, adlarına düzenlenmiş ve geçerlilik süresi 
başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan ithal lisansının aslını Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’na iade etmeleri zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda 
ithal lisansı düzenlenmemektedir.
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği; 08.06.2004 
tarih 25486 sayılı resmi gazete) 
105-) İthal Lisansı kaybedildiğinde ne yapılmalıdır? 
İthal lisanslarının zayii durumunda, zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu 
belgelendiren ilgili belgeleri ibraz etmesi halinde ithalatçının talebi doğrultusunda yeni 
bir belge düzenlenmekte veya belgenin iade zorunluluğu yerine getirilmiş
sayılmaktadır.
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği; 08.06.2004 
tarih 25486 sayılı resmi gazete) 
106-) Tarım ürünlerinde tarife kontenjanları ne zaman açılmaktadır? 
Tarım ürünlerindeki tarife kontenjanları, hem iç koşullara hem de uluslararası
yükümlülüklere bağlı olarak gerçekleştirilmekte, mevsim ve iklim şartlarına geniş
ölçüde bağımlı bulunan tarımsal üretimin, miktar ve kalite olarak yetersiz kaldığı
durumlarda açılmaktadır. 
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.dtm.gov.tr adresinden ulaşılabilir.107-) Sanayi ürünlerinde açılan tarife kontenjanlarına konu olan maddeler 
nelerdir? 
Sanayi ürünlerinde açılan tarife kontenjanları, sanayinin hammadde ihtiyacının ucuz 
yoldan temini amacına yöneliktir. Tekstil ve konfeksiyon ürünleri, sıcak ve soğuk 
haddelenmiş sac, akrilonitril, petrol yağları ve renkli katod ışın tüpü gibi sanayi 
ürünlerinde tarife kontenjanı uygulanmaktadır. 
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.dtm.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
108-) Tarım ve sanayi ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanları internet 
ortamında nereden takip edilebilir?
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın web sayfasından http://www.dtm.gov.tr ithalat mevzuatı
kısmına girilerek tebliğler incelenebilir. 
109-) Kota nedir? 
Kota, belirli bir dönem itibariyle yapılmasına izin verilen ithalatın miktar veya değerini
ifade eder.
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği; 08.06.2004 
tarih 25486 sayılı resmi gazete) 
110-) Kotaya tabi ürünlerin ithalatı nasıl gerçekleştirilir? 
Kotaya tabi bir ürün ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) 
düzenlenecek ‘’İthal Lisansı’’ nın ilgili gümrük idaresine ibrazı halinde ithal edilebilir. 
www.resmigazete.gov.tr (İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği; 08.06.2004 tarih 
25486 sayılı resmi gazete) X- DIŞ TİCARETTE YARARLANILABİLECEK BAŞLICA İNTERNET 
SİTELERİ:
http://www.ito.org.tr ( İstanbul Ticaret Odası ) 
http://www.dtm.gov.tr ( Dış Ticaret Müsteşarlığı ) 
http://www.hazine.gov.tr ( Hazine Müsteşarlığı ) 
http://www.gumruk.gov.tr ( Gümrük Müsteşarlığı ) 
http://www.gumrukler.gov.tr ( Gümrükler Genel Müdürlüğü ) 
http://www.sanayi.gov.tr ( Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ) 
http://www.tarim.gov.tr ( Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ) 
http://www.saglik.gov.tr ( Sağlık Bakanlığı ) 
http://www.cevreorman.gov.tr ( Çevre ve Orman Bakanlığı ) 
http://www.mfa.gov.tr ( Dışişleri Bakanlığı ) 
http://www.maliye.gov.tr (Maliye Bakanlığı) 
http://www.tuik.gov.tr ( Türkiye İstatistik Kurumu ) 
http://www.tcmb.gov.tr (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) 
http://www.tse.org.tr ( Türk Standardları Enstitüsü ) 
http://www.igeme.org.tr ( İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ) 
http://www.tutunalkolkurumu.gov.tr (Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme Kurumu ) 
http://rega.basbakanlik.gov.tr ( Resmi Gazetelere bakmak için ) 
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr ( mevzuat için ) 
http://www.abgs.gov.tr ( Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ) 

http://www.disticaretteyaklasimlar.com ( Dış ticaretle ilgili bir forum sitesi ) 

Icon Pdf olarak indir. (306,2 KB)

© Copyright 2013

Of Ticaret ve Sanayi Odası