OFTSO

Temel Değerlerimiz

Of Ticaret ve Sanayi Odası, belirlediği vizyona ulaşma yolunda, aşağıdaki  ilkeleri temel alacaktır: 

  • Ülke çıkarları ve sosyal sorumluluğumuz göz ardı edilmeden, hizmette bölgesel ekonominin gelişmesine bütüncül bir yaklaşım,
  • Üyeler arasında diyalog ve katılımcılığın güçlendirilerek, katkı ve sahiplenmenin sağlanması,
  • Çağdaş Odacılık hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yapılması,
  • Hizmetlerimizin sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, etkinlik, verimlilik ve memnuniyetin sağlanması, esas alınmaktadır. Ayrıca,
  • Tüm paydaşlar, Oda’nın amaç ve hedefleri doğrultusunda, birbirini tamamlayan ve destekleyen kurumlar olarak işlev görecek,
  • Uygulanabilir ve tutarlı politikalar; doğru ve güncel verilerden elde edilmiş sağlıklı bilgilerle oluşturulacaktır.

© Copyright 2013

Of Ticaret ve Sanayi Odası