OFTSO

Fatura Tastik İşlemleri

Fatura Tasdik İşlemleri

Fatura tasdiki; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapım işi yapan firmaların hak ediş aşamasında özel kalemlere giren malzemelerin faturalarını yazılı başvuruları ile Odamıza tasdike getirdiklerinde yapılan işlemdir.

Yapım İşlerinde kullanılan ve Bayındırlık Birim Fiyatlarında yer almayan özel malzemeler yüklenici firma tarafından kuruma fatura edilir. Kurum faturada geçen özel malzeme fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarına uygun olup olmadığının tespiti için yüklenici firmanın kesmiş olduğu faturayı Odamıza tasdike getirdiğinde yapılan işlemlerdir.

Faturaların rayice uygunluğunun onayı faturaya konu mal veya hizmetlerin rayiç fiyat tespitleri Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 38 nci madde hükümleri uygulanarak yapılır. Onay İşlemleri fatura asılları üzerinde yapılır
Rayice uygunluğu istenen fatura, özel imalatı gerektiren bir iş için düzenlenmişse yapılan işin numunesinin faturaya eklenmesi, bu mümkün olmadığı taktirde yapılan işin teknik özelliklerini gösterir açıklama, resim ve benzeri belgelerin eklenmesi zorunludur.

Proforma faturalar ile birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalar alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden onaylanmaz. Ancak Birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalarda işin tamamının belirtilmesi halinde bu faturaların onaylanması mümkündür.

Montaj, işçilik veya nakliye bedeli için düzenlenen faturalar ile malzeme fiyatı işçilik, nakliye ve montaj bedeli dahil olarak düzenlenen faturalar fiyat tesbiti usullerinin uygulanmasına imkan vermediğinden onaylanmaz.

Rayice uygunluk işlemi ücrete tabidir.

© Copyright 2013

Of Ticaret ve Sanayi Odası