OFTSO

Kapasite Raporu

Kapasite Raporu

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).

Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar

5174 sayılı TOBB Kanunu
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
28/05/1975 tarih 15248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Oda Muamelat Yönetmeliği (Madde 41)
560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve Yönetmelikleri
Teşviklerle İlgili Tebliğler
İthalat ve İhracat Yönetmelikleri

Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur:

Of Ticaret ve Sanayi Odasından temin edilen kapasite raporu talep formu ekinde aşağıda belirtilen evraklar derlenerek başvurulur.

Kapasite Raporu Başvuru Evrakları Hangileridir?

İşçilerin son iki aya ait SSK bildirgeleri ve ödeme makbuzları,
İşyerinin tapu senedi veya yenilenmiş kira kontratı en az 3 yıllık
Makine ve Tesisatlar Kiralık olması durumunda makine tesisata ait noter tasdikli kira mukavelesi.
İmalatta kullanılan makinelerin alış faturaları yada sahiplik belgelerinin fotokopileri,
Son yıla ait bilanço

Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür

Firma tarafından kapasite raporu talep formu ile birlikte Of Ticaret ve Sanayi Odası’na başvurur.
Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,
Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,
Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tesbitlerini yapar ve raporu tanzim eder,
Tanzim edilen rapor, bir nüshası çıkartılıp saklanmak şartıyla elektronik ortamda onaylanmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) gönderilir,
TOBB’un onayından sonra 1 nüshası odada muhafaza edilir , diğeri ilgili firmaya teslim edilir.
Elden TOBB’a götürülecek Kapasite raporlarında, Firmanın yetkili kişi atadığına dair Odamıza hitaben yazılmış dilekçe.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce alınan onay ücreti her yıl yenilenmektedir. Bu yıl uygulanan ücret 220.00 TL’dir.
Oda veznesine yatırılacak kapasite ve bilirkişi ücreti 500.00TL.dir.

Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

Süre bitimi,
Adresi değişikliği,
Kapasite verilerindeki değişiklikler.

Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?
Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması

İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir. İşyeri değişikliğinde makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin olmaması halinde yeni adresin TOBB’a bildirilmesi yeterlidir),
Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun Of Ticaret ve Sanayi Odası’nca tesbiti),
Kuruluşun feshi veya iflas etmesi
Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,
Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il’e nakletmesi ve/veya başka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,
Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,

© Copyright 2013

Of Ticaret ve Sanayi Odası